REGULAMIN
DOLNOŚLĄSKIEGO KLUBU STRZELECKIEGO „CZAK” LOK-DZW WROCŁAW

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Klub jest podstawową jednostką organizacyjną reprezentowaną przez Zarząd Klubu.
 2. Klub nie posiada osobowości prawnej – działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju (LOK) i regulaminu Klubu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Klubu.

Cele Klubu i sposoby ich realizowania

§ 2
 1. Prowadzenie działalności na rzecz swoich członków w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie strzelectwo sportowe. Organizowanie oraz stworzenie warunków do uprawiania strzelectwa i osiągania najwyższego poziomu sportowego.
 2. Cele osiąga poprzez:
  1. organizowanie zawodów klubowych,
  2. organizacja szkoleń, kursów związanych ze strzelectwem,
  3. kształtowanie poprzez członków poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za kraj,
  4. zapewnienie swoim członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu,
  5. współpracę z osobami, instytucjami oraz klubami sportowymi w zakresie wymiany doświadczeń z dziedziny sportów strzeleckich,
  6. umożliwienie zdobycia uprawnień trenerskich, instruktorskich i sędziowskich.

Członkostwo

§ 3
 1. Członkowie klubu dzielą się na:
  1. Członków zwyczajnych,
  2. Członków wspierających.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie i małoletnie niepozbawione praw publicznych.
 3. Członkami wspierającymi może być osoba fizyczna lub prawna uznająca postanowienia statutu LOK oraz zobowiązująca się do udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej.
 4. Członek zwyczajny zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Władze Klubu

§ 4

Władzami klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
 2. Zarząd Klubu.
§ 5

Walne Zgromadzenie Członków Klubu zbiera się raz na 5 lat.

§ 6

Walne Zgromadzenie Członków Klubu:

 1. wybiera Zarząd Klubu,
 2. ustala główne kierunki działania.
§ 7
 1. Zarząd Klubu składa się z minimum 3 osób.
 2. Zarząd Klubu wybiera ze swojego grona Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
§ 8
 1. Zarząd Klubu:
  1. realizuje uchwały Walnego Zebrania Klubu oraz uchwały władz wyższych szczebli,
  2. popularyzuje cele i zadania LOK wśród członków Klubu,
  3. planuje przedsięwzięcia, opracowuje roczne plany finansowe oraz zapewnia możliwość ich realizacji,
  4. prowadzi szkolenia dla członków Klubu,
  5. gospodaruje funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami w granicach określonych planem finansowym,
  6. podejmuje uchwały zgodnie ze statutem LOK.
§ 9
 1. Klub na zewnątrz reprezentuje Prezes lub osoba upoważniona przez Zarząd Klubu.
 2. Prezes Klubu kieruje całokształtem działalności Zarządu Klubu oraz nadzoruje jego działalność.
§ 10

Komisję Rewizyjną Klubu powołuje się do sprawowania kontroli całokształtu działalności klubu, a do jej zadań należy kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności klubu – stosownie do swoich uprawnień.

§ 11
 1. Majątek Klubu jest niepodzielny i stanowi własność Stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju.
 2. Majątek ruchomy zakupiony ze składek członkowskich jest użytkowany wyłącznie przez Klub.

Podpisano:

 1. Ewa Ziembicka – skarbnik
 2. Tadeusz Gajewski – prezes Zarządu

Pobierz plik PDF z regulaminem klubu CZAK