KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PATENT?

Osoby ubiegające się o uzyskanie patentu strzeleckiego PZSS muszą spełniać następujące warunki:

 • ukończony 18. rok życia;
 • udokumentowane trzymiesięczne członkostwo w klubie sportowym zrzeszonym w PZSS;
 • potwierdzenie złożenia wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, poświadczonego przez lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego i prezesa klubu zrzeszonego w PZSS, że kandydat odbył podstawowe szkolenie i należy do klubu od minimum 3 miesięcy;
 • zdanie egzaminu organizowanego przez PZSS.

Cel kursu

Patent strzelecki jest dokumentem mającym świadczyć o tym, że jego posiadacz ma wystarczającą wiedzę do bezpiecznej obsługi każdej broni strzeleckiej w nim wymienionej tzn. pistoletu, karabinu i strzelby gładkolufowej. To tzw. strzeleckie prawo jazdy. Celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego. Egzamin na patent potwierdza, że nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się bronią i wiedzę teoretyczną niezbędną do zgodnego z prawem przechowywania i obchodzenia się z bronią.

Metody dydaktyczne

W czasie kursu będą wykorzystane metody wykładowe, pokazy, zajęcia praktyczne i ćwiczenia oraz dyskusje

Nabyte umiejętności

Znajomość procedur bezpieczeństwa – traktowania każdej broni jak załadowanej (ograniczone zaufanie do obecności znaczników w przypadku broni z magazynkiem) Znajomość bezpiecznego odkładania broni (kierunek wylotu lufy). Znajomość procedur bezpieczeństwa w przypadku awarii broni. Znajomość posługiwania się znacznikiem. Znajomość komend na stanowisku w różnych konkurencjach. Skupienie przestrzelin na tarczy oraz ilość skutecznych trafień w przypadku strzelby gładkolufowej (postawa, oddech, praca na przyrządach i języku spustowym)

Pistolet – procedury bezpiecznej obsługi, poznanie kolejności czynności po wzięciu broni do ręki, czynności po zakończeniu strzelania - wypięcie magazynka, sprawdzenie komory, strzał kontrolny. W rewolwerze sprawdzenie komór bębna, opuszczenie kurka na pustą komorę. Po zakończeniu strzelania, opróżnienie komór i ich kontrola, opuszczenie kurka. W rewolwerach kapiszonowych znajomość czynności podczas ładowania i rozładowania oraz awarii.

Karabin – procedury bezpiecznej obsługi, w tym kolejność czynności po wzięciu broni do ręki, czynności po zakończeniu strzelania - wypięcie magazynka, sprawdzenie komory, strzał kontrolny, bezpieczne odłożenie broni. W broni kapiszonowej znajomość czynności ładowania i postępowania w przypadku awarii.

Strzelba gładkolufowa – procedury bezpiecznej obsługi strzelby pump action, horyzontalnej, boka, semi auto i czarnoprochowej. Kolejność czynności po wzięciu broni do ręki, czynności po zakończeniu strzelania. Znajomość sygnałów po których rozpoczyna się strzelanie z broni gładkolufowej (konkurencje dynamiczne, rzutki).

Program kursu

Lp.
Nazwa tematu
Liczba godzin
1. Przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego: ustawa o sporcie, ustawa o broni i amunicji (patent, licencja, regulaminy PZSS) 5
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym. 1
3. Obrona konieczna i stan wyższej konieczności. 1
4. Przepisy sportowe ISSF : pojęcie – konkurencja strzelecka; zawody strzeleckie – zasady organizowania i rozgrywania; opisy podstawowych konkurencji; klasyfikacja zawodników 4
5. Budowa broni i amunicji – opis, działanie części i urządzeń. 2
6. Zajęcia praktyczne - pistolet (w tym broń czarnoprochowa) 2
7. Zajęcia praktyczne - karabin (w tym broń czarnoprochowa) 2
8. Zajęcia praktyczne - strzelba gładkolufowa (w tym broń czarnoprochowa) 2
8. Egzamin próbny 1
  RAZEM 20

Jedna godzina dydaktyczna to 45 min.

Opłaty

Opłata z kurs na patent strzelecki jest zawarta w kwocie wpisowego płaconego w czasie zapisywania się do klubu. Dla osób spoza klubu koszt kursu na patent wynosi 300 zł. Konieczna jest rejestracja za pośrednictwem poniższego formularza rejestracyjnego. Opłatę należy wnieść na min. 10 dni przed rozoczęciem kursu.

Przed rozpoczęciem kursu można poćwiczyć strzelanie rejestrując się na trening w strzelnicy BUNKIER w Wałbrzychu. Formularz jest dostępny na naszej stronie głównej- czerwony przyciks - „WTORKOWE STRZELANIE” – zarejestruj się). Płaci się tylko za amunicję kalubru .22 LR (5,6 mm) – 0,50 zł/szt.

Egzamin

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Prezesa PZSS składająca się z co najmniej 3 członków i sekretarza. Prezes PZSS określa miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu na wniosek Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego. Na egzamin należy zapisać się i opłacić wyłącznie przez portal PZSS.

Do egzaminu może przystąpić maksymalnie 99 osób. Ponieważ wprowadzono rejonizację, egzamin można zdawać w województwie, w którym ma siedzibę klub lub w województwie zameldowania kandydata do egzaminu.

Egzamin odbywa się jednego dnia i składa się z:

 • części teoretycznej (test 10 pytań)
 • części praktycznej - pięć strzałów oddanych z każdego rodzaju broni (pistolet, karabin, strzelba).

Każdy test zawiera pytania o tematyce:

 • Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową
 • Ustawa o Broni i Amunicji oraz przepisy wydane na jej podstawie.
 • Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową.
 • Regulaminy strzeleckie.
 • Budowa, zasady działania i dane techniczne broni do celów sportowych.
 • Przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią.
W pierwszych czterech pytaniach nie można popełnić ani jednego błędu. W pozostałych 6 pytaniach dopuszczalny jest jeden błąd. Na udzielenie odpowiedzi jest 20 minut.

Zaliczenie części teoretycznej upoważnia do przystąpienia do egzaminu praktycznego. Część praktyczna obejmuje strzelanie do tarczy (pistolet, karabin). Zasady strzelania - pistolet sportowy:

 • czas 5 minut,
 • tarcza do pistoletu sportowego (czarne pole - 200 mm),
 • postawa stojąc (można strzelać oburącz),
 • odległość 25 m,
 • 5 strzałów - z tego 4 przestrzeliny muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 15 cm.

Zasady strzelania - pistolet pneumatyczny:

 • czas 5 minut
 • tarcza do pistoletu pneumatycznego (czarne pole – 59,5 mm),
 • postawa stojąc (można strzelać oburącz),
 • odległość 10 m,
 • 5 strzałów - z tego 4 przestrzeliny muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 5 cm,

Zasady strzelania - karabin sportowy:

 • czas 5 minut,
 • tarcza do karabinu sportowego ( czarne pole - 112,5 mm),
 • postawa leżąc (można strzelać z podpórki),
 • odległość 50 m,
 • 5 strzałów - z tego 4 przestrzeliny muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 5 cm.

Zasady strzelania - karabin pneumatyczny:

 • czas 5 minut
 • tarcza do karabinu pneumatycznego ( czarne pole - 30 mm)
 • postawa stojąc - odległość 10 m- 5 strzałów
 • z tego 4 przestrzeliny muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 2 cm

Zasady strzelania - strzelba cel reaktywny:

 • czas 3 minut,
 • cel reaktywny np. poper,
 • postawa stojąc,
 • minimum odległość 10 m,
 • 5 strzałów (wynik pozytywny trafienie minimum 4 celów).

Zasady strzelania - strzelba trap:

 • czas 6 minut
 • lecący rzutek
 • postawa stojąc
 • odległość od wyrzutni odległość 15 m
 • 5 strzałów (wynik pozytywny trafienie minimum 3 rzutków)

Jak zalogować się do portalu PZSS?

Przy pierwszym logowaniu wpisać:

 • Login: adres mail jaki podaliśmy przy zapisywaniu się do klubu
 • Hasło: PESEL
Po pierwszym logowaniu należy koniecznie zmienić hasło i ustawić nowe hasło. Po zapisaniu się na egzamin należy wnieść opłatę 400,- zł. Płatność możliwa jest wyłącznie przez portal bankowości elektronicznej. Egzamin poprawkowy kosztuje 100 zł.

Terminy

Najbliższy termin kursu na patent strzelecki zostanie ustalony po unormowaniu się sytuacji epidemicznej, zgodnie z wymogami prawa.

Miejsce

Część teoretyczna rozpocznie się o godzinie 9:00 w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 16 D/1, a część praktyczna następnego dnia o godzinie 10:00 w strzelnicy BUNKIER w Wałbrzychu przy ul. Sportowej 12.

Uczestnictwo w kursie prosimy potwierdzić wypełniając poniższy formularz.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Fill out my online form.