E-deklaracja

Wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego z deklaracją przystąpienia do klubu CZAK Wałbrzych jest równoprawną metodą, jak dotychczasowe składanie deklaracaji papierowej.

Data przyjęcia do klubu

Za datę przystąpienia do klubu przyjmuje się datę zarejestowania członka w bazie danych Polskiego Związku Strzelctwa Sportowego (PZSS).

Opłaty

Wpisowe wynosi 700 zł. Kwota ta obejmuje składkę członkowską, wpisowe, kurs na patent strzelecki, wydanie pierwszej licencji, 5 bezpłatnych wejść na strzelnicę w ramach doskonalenia umiejętności strzeleckich oraz broń i amunicję niezbędną do szkolenia.

Warunki przyjęcia w poczet członków CZAK Wałbrzych

  • Wysłana e-deklaracja musi zostać w ciągu siedmiu dni kalendarzowych potwierdzona odpowiednimi wpłatami wpisowego, składki członkowskiej oraz daniny na rzecz DZSS.
  • Brak wpłat w prawidłowej kwocie i terminie powoduje automatyczne anulowanie złożonej deklaracji i wstrzymanie biegu postępowania związanego z przyjęciem w pocztet członków Klubu.
  • Zarząd klubu CZAK Wałbrzych w ciągu kolejnych trzech dni roboczych od daty wpyływu składek podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet członków Klubu.
  • Jeśli uchwała Zarządu jest odmowna, środki finansowe zostaną zwrócone w ciągu pięciu dni roboczych na konto nadawcy.
  • Procedura odwoławcza od uchwały Zarządu o nieprzyjęciu kandydata opisana jest Regulaminie Klubu.
  • Kandydat na członka klubu powinien się zapoznać z następującymi dokumentami:

FORMULARZ e-DEKLARACJI

Fill out my online form.