Na tej stronie umieszczono kody JavaScript.
Skrypt możesz uruchomić używając nowszej wersji przeglądarki. Oczywiscie nigdzie nie jest powiedziane że ktokolwiek cokolwiek musi...
Miłego Dnia.

  |   strona główna  |   regulamin  |   dojazd  |   galeria  |   linki  |   kontakt   |  
  |   terminy zawodów  |   komunikaty   |  
      Serdecznie witamy na stronie głównej
Klubu Strzeleckiego CZAK Wałbrzych.Przepraszamy za kilkudniowy brak dostępu do strony klubowej. Było to związane ze zmianą dostawcy usług hostingowych.
Trwają intensywne prace nad nową odsłoną strony klubowej. Zmianie ulegnie warstwa wizualna, a w kolejnych etapach dodamy nową funkcjonalność, której najbardziej nam brakuje.
Zarząd

Klub Strzelecki "CZAK" Wałbrzych został powołany uchwalą z dnia 30 marca 1992 r uchwałą nr 2 Prezydium Zarządu Miejskiego Ligi Obrony Kraju w Wałbrzychu na podstawie
§ 64 - 71 Statutu LOK z dnia 5 grudnia 1992 roku.
Pierwszym Prezesem był Bolesław Malinowski

Głównymi celami Klubu są:
• Rozwój i upowszechnianie strzelectwa.
• Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej.
• Nauka strzelania.
• Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym oraz działaniach
popularyzujących strzelectwo.
• Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego Członków Klubu.
• Szkolenie wysokokwalifikowanych kadr zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów.

Klub realizuje swoje cele poprzez między innymi:
• Organizowanie szkoleń i treningów dzieci i młodzieży.
• Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje.
• Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie:
bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa, opieki trenerskiej lub instruktorskiej, właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych.
• Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa.

Członkami Klubu mogą być: Osoby fizyczne (obywatele polscy i cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę, wśród nich: osoby pełnoletnie - mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby małoletnie - za zgodą przedstawicieli ustawowych) lub osoby prawne (jako Członkowie wspierający).

Klub zrzeszony jest w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego a od 2000 roku posiada licencję PZSS uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w zakresie strzelań pneumatycznych i kulowych (bez wymienionego ograniczenia). Obecnie w 2016 roku ilość klubowiczów prekroczyła 240 osób

Przyjęcia do Klubu

      Nasz klub umożliwia wszystkim chętnym czynne uprawianie strzelectwa. Zarówno dorośli jak i młodzież mogą zostać członkami klubu. W tym celu po zapoznaniu się ze
Statutem Klubu
Regulaminem Strzelnicy
oraz
Ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w strzelectwie
należy złożyć wypełniony
wniosek o przyjęcie do klubu.

Niepełnoletnia młodzież w wieku 14 - 18 lat, może zostać przyjęta do klubu po uprzednim pisemnym przedłożeniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów.